สำนักประกันคุณภาพ

เกี่ยวกับสำนักประกันคุณภาพ


ปรัชญา

"พัฒนาควบคุม ติดตามตรวจสอบ ประเมิน มีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ครบวงจร ก่อให้เกิดระบบ"

วิสัยทัศน์์

"มุ่งมั่นพัฒนาระบบกลไกประกันคุณภาพภายในส่วนงานอย่างต่อเนื่องให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน การประกันคุณภาพการศึกษา"

พันธกิจ

  • 1. จัดวางระบบประักันคุณภาพภายในของวิทยาลัย
  • 2. ประสานงานหน่วยงานต่างๆของวิทยาลัยฯในการดำเนินการประักันคุณภาพ
  • 3. จัดทำคู่มือประกันคุณภาพและเอกสารต่างๆที่เกี่ยวกับการประักันคุณภาพการศึกษา
  • 4. พัฒนาควบคุมติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา
  • 5. จัดทำรายงานประเมินตนเองอย่างต่อเนื่องทุกปี
  • 6. เผยแพร่ผลงานประกันคุณภาพสู่สาธารณชน
  • 7. พัฒนาฐานข้อมูลการประกันคุณภาพ

    -