สำนักประกันคุณภาพ

รายชื่อบุคลากรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา

ชื่อ-กลุล

คณะ/หน่วย

รศ.ดร.จุไรรัตน์ ดวงเดือน

ฝ่ายวิชาการ

อาจารย์สิริวรรณ์ รัตนราษี

ฝ่ายวางแผนและพัฒนา

ดร.ฐกฤต ปานขลิบ

คณบดีคณะเทคโนโลยี / ผู้อำนวยการหลักสูตร วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต / รักษาการหัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

ผศ.ดร.สุรชัย เทียนขาว

ผู้ช่วยคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และรักษาการผู้อำนวยการ หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

ดร.นิเวศน์ วงศ์สุวรรณ

ผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป

อาจารย์ทิพย์สุดา หมื่นหาญ

รักษาการผู้ช่วยคณบดีคณะบริหารธุรกิจ

อาจารย์ชานนท์ คันธฤทธิ์

หัวหน้าสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

อาจารย์อมร เหรียญทักษิณายัน

หัวหน้าสาขาวิชาสื่อดิจิทัล

อาจารย์ธิติกร สุทธิอาภา

หัวหน้าสาขาวิชาการออกแบบสร้างสรรค์ฯ

อาจารย์ประภาศรี บิดาศักดิ์

หัวหน้าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ดร.สุรางค์ บุณยะพงศ์ไชย

หัวหน้าสาขาวิชาการเงินการธนาคาร

อาจารย์สุรีย์ มาเกิด

หัวหน้าฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา

อาจารย์พรพิมล โพธิ์โต

หัวหน้าสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย

อาจารย์จิรวัตน์ กรุณา

รักษาการหัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์

ดร.เชษฐ์ภณัฏ ลีลาศรีสิริ

รักษาการหัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์

อาจารย์อารีย์ แผ้วสกุลพันธ์

รักษาการหัวหน้าสาขาวิชาการจัดการทั่วไป

อาจารย์วงศกร อยู่มาก

รักษาการหัวหน้าสาขาวิชาการตลาด

อาจารย์ศิริเพ็ญ จันทร์นิยม

อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

อาจารย์ธฤษณุ รอดรักษา

อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

อาจารย์กัญณัฏฐ์ สุริยันต์

อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

อาจารย์อมรรัตน์ ชัยเสนหาญ

อาจารย์ประจำสาขาวิชาสื่อดิจิทัล

อาจารย์นันทชัย สาสดีอ่อง

อาจารย์ประจำคณะบัญชี

อาจารย์สุภาวดี สมศรี

อาจารย์ประจำคณะบัญชี

อาจารย์ณัฐพงศ์ เหลืองนฤดม

อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

อาจารย์วรรณลักษณ์ อภินาวิน

อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์

รศ.ดร.สมกูล ถาวรกิจ

อาจารย์ประจำหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

ผศ.ดร.ธรรมรักษ์ เรืองจรัส

อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

ดร.ชนานันทร์ รินธนาเลิศ

อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

ดร.ธรรมรัตน์ พลอยเพ็ชร

อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

ดร.มงคล จงสุพรรณพงศ์

อาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

ดร.สุธรรม เลิศพงศ์ประเสริฐ

อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

ผศ.ดร.สุชาติ ตันธนะเดชา

อาจารย์ประจำฝ่ายวิชาการ

อาจารย์ดาริณี เกิดผลเสริฐ

อาจารย์ประจำฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา