สำนักประกันคุณภาพ

ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักประกันคุณภาพ


  รายละเอียดของการประกาศ
  หัวข้อประกาศ :: การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความประทับใจเมื่อเยือนประเทศ Morocco
  รายละเอียด ::

   เมื่อวันที่ 5 -10  มีนาคม 2559  ที่ผ่านมา  ท่านผู้บริหารและคณาจารย์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม  ประกอบด้วย

  อาจารย์พรพิสุทธิ์  มงคลวนิช          อธิการบดี
  อาจารย์สิริวรรณ์  รัตนราษี               ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
  อาจารย์ธิติกร  สุทธิอาภา                หัวหน้าสาขาวิชาการออกแบบสร้างสรรค์สารสนเทศสามมิติ
  อาจารย์คมสันต์  พิทยาคม              อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
  อาจารย์รมิดา  ศรีงาม                      หัวหน้าสำนักงานอธิการบดี
  อาจารย์สมทรัยพ์  จิวประสาท        อาจารย์ประจำฝ่ายวางแผนและพัฒนา
  อาจารย์ธงชัย  นิลคำ                       อาจารย์ประจำฝ่ายวางแผนและพัฒนา
  ได้เดินทางไปเข้าร่วมการประชุมวิชาการ ICANN55@MARRAKECH  ณ ประเทศ Morocco   เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในด้านเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์

   

  ดูภาพข่าวประกอบเพิ่มเติม  Click Here

  ไม่มีรูป
  ไฟล์แนบ :: ไม่มีเอกสาร
  วันที่ลงประกาศ :: 2016-09-25