สำนักประกันคุณภาพ

ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักประกันคุณภาพ


  รายละเอียดของการประกาศ
  หัวข้อประกาศ :: ผลงานวิจัยของอาจารย์ประจำที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 และบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ.
  รายละเอียด ::

     ผลงานวิจัยของอาจารย์ประจำที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 และบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ.

   

  ลำดับที่

  ชื่อนักวิจัย

  ชื่อบทความ

  แหล่งที่ตีพิมพ์/สถานที่นำเสนอ และ ว/ด/ป ที่ตีพิมพ์หรือนำเสนอและหมายเลขหน้าที่ได้รับการตีพิมพ์

  ค่าน้ำหนัก

  1

  Natthaphong Luangnaruedom,  Marongrid Yimcharoenpornsalul

  And Wannaluk Apinawin

  A Framework of Green & Smart IT Management for Teacher

  The International Journal of the computer The Internet and Management (IJCIM) Volume 24 No.1 p.250-260

  0.80

  2

  สุริยา พันธ์โกศล, 

  ติณณภพ  จุ่มอิ่น  และคณิต กฤษณังกูร

  การประมาณแรงดึงผิวของน้ำมันพืชด้วยกฎพลังงานควบรวมอิสระ

  วารสารวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 24 ฉบับที่ 1 หน้า 82-90  เดือน

  0.80

  3

  อาจารย์วสันต์ 

  กานต์วรรัตน์

  ปัจจัยที่สัมพันธ์กับความสำเร็จในการประกอบอาชีพนักงานบริหารส่วนหน้าในโรงแรม 5 ดาว กรุงเทพมหานคร

  วารสารการบริการและการท่องเที่ยวไทย ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 (มกราคม –มิถุนายน 2559)  หน้า 16-26

  0.80

  4

  Prof.Dr.Srisaldi Charnonman , Pornphisud Mongkhonvanit

  Applications of Internet of Things in E-Learning

  The International Journal of the computer The Internet and Management, Volume 23 Number3, September-December 2015 page1

  0.80

  5

  Prof.Dr.Srisaldi Charnonman , Pornphisud Mongkhonvanit

  A Survey of App for E-Learning 2015

  The International Journal of the computer The Internet and Management, Volume 23 Number3, September-December 2015 page5

  0.80

  6

  Prof.Dr.Srisaldi Charnonman , Pornphisud Mongkhonvanit

  Wearable Technology and E-Leaning

  The International Journal of the computer The Internet and Management, Volume 23 Number3, September-December 2015 page9

  0.80

  7

  ดร.ภาณี  สัจจาพันธ์

  การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 อำเภอหนองพอก  จังหวัดร้อยเอ็ด

  วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 พ.ค.-ส.ค.59

  0.80

  8

  ดร.พรชัย  บุญบวรรัตนกุล

  The Beat Practices of Communities Democratic Development in Bangkok Sumutprokarn and Nonthaburi provinces

  10th International Conference on Humanities and Social Science 2015 (IC-HUSO 2015) KhonKean University เดือน พ.ย.58

  0.80

  9

  ดร.ฐกฤต ปานขลิบ

  Electricity Consumption Forecasting in Thailand, Using Artificial Neural Network and Multiple Linear Regression

  Energy Sources Part B: UK, Vol.10 No.04, 427-434 (2015)

  1.00

  10

  ดร.ฐกฤต ปานขลิบ

  Factors affecting agriculture residues used for energy in Thailand

  Energy Sources Part B: UK, Vol.38 No.02, 236-242

  1.00

  11

  ดร.ฐกฤต ปานขลิบ

  Management of small biomass gasification power plant in Thailand Energy systems conference  21st Century Challenges

  QEII centre, Wesiminster London, United Kingdom

  1.00

  12

  ดร.มงคล  จงสุพรรณพงศ์

  การพัฒนาและออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียจากโรงงานผลิต แบตเตอรี่ด้วยเทคโนโลยีโอโซนระบบพลาสมาความดันสูง

  วารสารวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (The Journal of applied seience) ฉบับที่ 2 ปีที่ 15 หน้าที่ 21-33

  0.80

  13

  ดร.มงคล  จงสุพรรณพงศ์

  การออกแบบพัฒนาถังขยะฆ่าเชื้อโรคด้วยโอโซนระบบพลาสมาความดันสูง

  วารสารวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (The Journal of applied seience) ฉบับที่ 2 ปีที่ 15 หน้าที่ 1-11

  0.80

   

   

  ไม่มีรูป
  ไฟล์แนบ :: ไม่มีเอกสาร
  วันที่ลงประกาศ :: 2016-10-27