สำนักประกันคุณภาพ

ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักประกันคุณภาพ


  รายละเอียดของการประกาศ
  หัวข้อประกาศ :: บัญชีรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
  รายละเอียด ::

  บัญชีรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

  หัวข้อการจัดการความรู้  เรื่อง  การจัดการเรียนการสอนที่ใช้คำถามเป็นฐาน  (QBL)

  วันที่ 21  -   22 พฤศจิกายน 2556

  ณ ห้องสัมมนาใหญ่ ชั้น 4 อาจารเฉลิมพระเกียรติฯ

   

  ลำดับที่

  ชื่อ-นามสกุล

  สาขาวิชา

  กลุ่ม

  1

  อาจารย์ศิริเพ็ญ             จันทร์นิยม

  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

  กลุ่มที่ 1

  2

  อาจารย์ธฤษณุ              รอดรักษา

  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

  3

  อาจารย์จิตรลดา           ราเหม

  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

  4

  อาจารย์เกรียงศักดิ์       ราชโคตร์

  สำนักสามัญศึกษา

  5

  อาจารย์กัลยาณี           เดชปรีชา

  สำนักสามัญศึกษา

  6

  อาจารย์สุทิวัส             เมืองระรื่น

  สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

  7

  อาจารย์สุทธิลักษณ์     ชุนประวัติ

  สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

  8

  อาจารย์ณัฐพงษ์          เหลืองนฤดม

  สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

  9

  อาจารย์กฤติเดช         ดวงใจหาญ

  สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน

  กลุ่มที่ 2

  10

  อาจารย์ณัฐกฤช         อัสนี

  สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน

  11

  อาจารย์โกศาสตร์      ทวิชศรี

  สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน

  12

  ดร.สุขสกล               วลัญตะกุล

  สาขาการตลาด

  13

  อาจารย์ดวงใจ          จันทร์ดาแสง

  สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์

  14

  อาจารย์ศนภสร        รอดสนใจ

  สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์

  15

  อาจารย์อนันต์ชัย      เที่ยงดาห์

  สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์

  16

  อาจารย์จิรวัตน์         กรุณา

  สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์

  17

  อาจารย์กำจัด           ใจตรง

  สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าฯ

  กลุ่มที่ 3

  18

  อาจารย์สงกรานต์     ภารกุล

  สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าฯ

  19

  อาจารย์ชัยวัฒน์        ยะปัญญา

  สาขานิเทศศาสตร์สื่อดิจิทัล

  20

  อาจารย์อมรรัตน์     ชัยเสนหาญ

  สาขานิเทศศาสตร์สื่อดิจิทัล

  21

  อาจารย์ศันสนีย์       วัดเขียว

  สาขานิเทศศาสตร์สื่อดิจิทัล

  22

  ดร. สุรางค์              บุญยะพงศ์ไชย

  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

  23

  อาจารย์อารีย์           แผ้วสกุลพันธ์

  สาขาวิชาการตลาด

  24

  อาจารย์วงศกร        อยู่มาก

  สาขาวิชาการตลาด

  25

  อาจารย์ประกาศปาวา   ทองสว่าง

  สาขาวิชาการตลาด

   

  26

  อาจารย์กัญณัฎฐ์    สุริยันต์

  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

  27

  อาจารย์ว่าที่ รต.โยธิน    เทพบุญ

  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

  กลุ่มที่ 4

  28

  อาจารย์ประภาศรี          บิดาศักดิ์

  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

  29

  อาจารย์นันทชัย             สาสดีอ่อง

  สาขาการบัญชี

  30

  อาจารย์ณัฐพล             ศิวะพิรุฬห์เทพ

  สาขาการโรงแรม

  31

  อาจารย์ธิติกร              สุทธิอาภา

  หัวหน้าสาขาวิชาการออกแบบสร้างสรรค์

  32

  อาจารย์วีรเธียร           เขียนมีสุข

  สาขาวิชาการออกแบบสร้างสรรค์

  บัญชีรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

  หัวข้อการจัดการความรู้  เรื่องการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

  วันที่    25 เมษายน  2556

  คณะบัญชี

   

  ลำดับที่

  ชื่อ-นามสกุล

  ลงชื่อ

  ตำแหน่ง

  1

  อ.ชนิดา       สุวรรณจูฑะ

   

  ประธานกลุ่ม

  2

  อ.กุลฑีรา    ดอกพุทธา

   

  รองประธาน

  3

  อ.พีรพร      เมธาวิกูล

   

  กรรมการ

  4

  อ.สุมิต         กุมารบาลา

   

  กรรมการ

  5

  อ. สุวรรณา   ฤกษะสาร

   

  กรรมการ

  6

  อ.พิมลพรรณ    น้อยพยัคฆ์

   

  กรรมการ

  7

  อ.พิมพ์ผกา     ใจมุข

   

  กรรมการและเลขานุการ

   

  บัญชีรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

  หัวข้อการจัดการความรู้  เรื่องการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

  วันที่    25 เมษายน  2556

  คณะบริหารธุรกิจ

   

  ลำดับที่

  ชื่อ-นามสกุล

  ลงชื่อ

  ตำแหน่ง

  1

  อ.ประภาศรี          บิดาศักดิ์

   

  ประธานกลุ่ม

  2

  อณัทกิจพัฒน์       หอมวิจิตรกุล

   

  รองประธาน

  3

  ดร.สุรางค์           บุณยะพงศ์ไชย

   

  กรรมการ

  4

  อ.อารีย์               แผ้วสกุลพันธ์

   

  กรรมการ

  5

  อ.ภารวี               ศรีกาญจน์

   

  กรรมการ

  6

  อ.วงศกร            อยู่มาก

   

  กรรมการ

  7

  อ.นพพล            หงส์โพธิพันธุ์

   

  กรรมการ

  8

  อ.กานต์             วัฒนะประทีป

   

  กรรมการ

  9

  ดร.กุลธิดา         เสาวภาคย์พงศ์ชัย

   

  กรรมการ

  10

  ดร.สุวัฒน์         ศักดิ์ตรีศูล

   

  กรรมการ

  11

  ดร.สุขสกล     วลัญตะกุล

   

  กรรมการ

  12

  อ.กัญณัฎฐ์       สุริยันต์

   

  กรรมการและเลขานุการ

   

  บัญชีรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

  หัวข้อการจัดการความรู้  เรื่องการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

  วันที่    25 เมษายน  2556

  คณะศิลปศาสตร์

   

  ลำดับที่

  ชื่อ-นามสกุล

  ลงชื่อ

  ตำแหน่ง

  1

  อ.อมร     เหรียญทักษิณายัน

   

  ประธานกลุ่ม

  2

  อ.วสันต์      กานต์วรรัตน์

   

  รองประธาน

  3

  อ.ณภัทร     สำราญราฎร์

   

  กรรมการ

  4

  อ.ณัฐพล     ศิวะพิรุฬห์เทพ

   

  กรรมการ

  5

  อ.อภิญญา     สุพิชญ์

   

  กรรมการ

  6

  อ.นุจนาถ     นรินทร์

   

  กรรมการ

  7

  อ.ปัญญาดา     นาดี

   

  กรรมการ

  8

  ดร.ภัสสรกันต์   ทรัพย์มหาโชค

   

  กรรมการ

  9

  รศ. บำรุง    สุขพรรณ์

   

  กรรมการ

  10

  อ.บุณยนุช     สุขทาพจน์

   

  กรรมการและเลขานุการ

   

  บัญชีรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

  หัวข้อการจัดการความรู้  เรื่องการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

  วันที่    25 เมษายน  2556

  บัณฑิตวิทยาลัย

   

  ลำดับที่

  ชื่อ-นามสกุล

  ลงชื่อ

  ตำแหน่ง

  1

  ดร.เฉลิมชัย  มนูเสวต

   

  ประธานกลุ่ม

  2

  รศ.ดร.สุธรรม     เลิศพงษ์ประเสริฐ

   

  รองประธาน

  3

  ดร.อัฎพร        คงสุภาพศิริ

   

  กรรมการ

  4

  ดร.พลกฤช     ตันติญานุกูล

   

  กรรมการ

  5

  ผศ.ดร.สุชาติ     คันธนะเดชา

   

  กรรมการ

  6

  รศ.ดรสมกุล     ถาวรกิจ

   

  กรรมการ

  7

  รศ.ดร.ศักดิ์     กองสุวรรณ

   

  กรรมการ

  8

  ดร.ปิยชัย        สุทธิแช่ม

   

  กรรมการ

  9

  ดร.เตลานศิริ   คงสมจิตต์

   

  กรรมการ

  10

  ผศ.ธรรมรักษ์     เรืองจรัส

   

  กรรมการ

  11

  อ.พรพิมล     โพธิ์โต

   

  เลขานุการ

   

  บัญชีรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

  หัวข้อการจัดการความรู้  เรื่องการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

  วันที่    25 เมษายน  2556

  สำนักสามัญศึกษา

   

  ลำดับที่

  ชื่อ-นามสกุล

  ลงชื่อ

  ตำแหน่ง

  1

  ดร.นิเวศน์     วงศ์สุวรรณ

   

  ประธานกลุ่ม

  2

  อ.กัลยาณี     เดชปรีชา

   

  รองประธาน

  3

  รศ.ดร.จุไรรัตน์   ดวงเดือน

   

  กรรมการ

  4

  อ.วิชาญ     จันทร์พาณิชย์

   

  กรรมการ

  5

  อ.เกรียงศักดิ์     ราชโคตร์

   

  กรรมการ

  6

  อ.กิจสดายุทต์     สังข์ทอง

   

  กรรมการ

  7

  อ.นพรัตน์     ปานกอง

   

  กรรมการ

  8

  อ.โกสุมภ์     จันทร์แสงกระจ่าง

   

  กรรมการและเลขานุการ

   

  บัญชีรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

  หัวข้อการจัดการความรู้  เรื่องการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

  วันที่    25 เมษายน  2556

  กลุ่มคณะเทคโนโลยี  (1)

   

  ลำดับที่

  ชื่อ-นามสกุล

  ลงชื่อ

  ตำแหน่ง

  1

  อ.อนันต์ชัย                          เที่ยงดาห์

   

  ประธานกลุ่ม

  2.

  อ.นภดล                           หิตเสถียร

   

  รองประธาน

  3

  อ.ศรายุทธ                        โรหิตเสถียร

   

  กรรมการ

  4

  อ.นันทชัย               โลหะโรจน์วิเชียร

   

  กรรมการ

  5

  อ.จิรวัตน์                          กรุณา

   

  กรรมการ

  6

  ดร.ฐกฤต                              ปานขลิบ

   

  กรรมการ

  7

  อ.กฤติเดช                          ดวงใจบุญ

   

  กรรมการ

  8

  อ.สุทิวัส                             เมืองระรื่น

   

  กรรมการ

  9

  อ.เสาวลักษณ์              ลีลาวงศาโรจน์

   

  กรรมการและเลขานุการ

   

  บัญชีรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

  หัวข้อการจัดการความรู้  เรื่องการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

  วันที่    25 เมษายน  2556

  กลุ่มคณะเทคโนโลยี  (2)

   

  ลำดับที่

  ชื่อ-นามสกุล

  ลงชื่อ

  ตำแหน่ง

  1

  รศ.นิทัศน์                       กฤษณจินดา

   

  ประธานกลุ่ม

  2

  อ.นงลักษณ์                     นิมิตรภูวดล

   

  รองประธาน

  3.

  ศ.ดร.ฐาปนา                         บุญหล้า

   

  กรรมการ

  4

  อ.กำจัด                                  ใจตรง

   

  กรรมการ

  3

  ดร.เชษฐ์ภณัฏ                     ลีลาศรีสิริ

   

  กรรมการ

  5

  อ.พุทธิพงษ์                   ตันวรรณรักษ์

   

  กรรมการ

  6

  อ.สงกรานต์                             ภารกุล

   

  กรรมการ

  7

  อ.ทวิทย์                             วิทย์สหมุนี

   

  กรรมการ

  8

  อ.ณัฐชยา                          ชุมมานนท์

   

  กรรมการและเลขานุการ

   

  ไฟล์แนบ :: [เอกสารดาวน์โหลด]
  วันที่ลงประกาศ :: 2014-08-26