สำนักประกันคุณภาพ

ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักประกันคุณภาพ


  รายละเอียดของการประกาศ
  หัวข้อประกาศ :: การตั้งชื่อหัวข้องานวิจัย
  รายละเอียด ::

  แบบรายงานผลการจัดการเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2556

   

                  ประเด็นความรู้          : การจัดความรู้ (KM)

                  หัวข้อการจัดการความรู้                :               การตั้งชื่อหัวข้องานวิจัย

                  ผู้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้          :               (ดังบัญชีรายชื่อแนบ)

                  วัน เดือน ปี ที่ดำเนินการ             :              10-11 กันยายน   2557

                  สรุปองค์ความรู้ที่ได้      :

                       

                        การตั้งชื่อหัวข้องานวิจัย

  1. ปัญหาหรือหัวข้อที่นักวิจัยจะเลือกทำการศึกษาควรเป็นเรื่องที่อยู่ในสาขาของตนเอง

                     2.    ต้องเป็นเรื่องที่นักวิจัยมีความรอบรู้ลึกซึ้งอย่างเพียงพอ

         3.    ต้องสำรวจก่อนว่าหัวข้อนั้น ๆ มีเอกสารหรือรายงาน การวิจัยที่เกี่ยวข้อง อ้างอิงเพียงพอ

         4.    การกำหนดหัวข้ออย่ากำหนดหัวข้อยากเกินไป เพราะหัวข้อที่ยากและเป็นความเพ้อฝันมาก

                เกินไป   จนเกินขีด  ความสามารถจะทำให้งานวิจัยไม่บรรลุเป้าหมาย

         5.     ควรตั้งชื่อเรื่องวิจัยให้สั้น โดยใช้คำที่เฉพาะเจาะจง หรือสื่อความหมายเฉพาะเรื่อง และ  

                 ควรเป็น ภาษาที่ เข้าใจง่าย กะทัดรัด แต่ชื่อเรื่องก็ไม่ควรจะสั้นเกินไปจนทำให้ขาด  

                 ความหมายทางวิชาการ   

         6.    ควรตั้งชื่อเรื่องวิจัยให้ตรงกับประเด็นของปัญหา เมื่อผู้อ่านอ่านแล้วจะได้ทราบว่าเป็นการ

                วิจัย เกี่ยวกับ  ปัญหาอะไรได้ทันที อย่างตั้งชื่อเรื่องวิจัยที่ทำให้ผู้อ่านตีความได้หลาย

                ทิศทางและอย่าพยายามทำให้ผู้อ่านเห็นว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากเกินความเป็นจริง

         7.    ควรตั้งชื่อเรื่องวิจัยในลักษณะของคำนาม ซึ่งจะทำให้เกิดความไพเราะ สละสลวยกว่าการ

                ใช้   คำกริยา นำหน้าชื่อเรื่อง

         8.  ให้ระบุชื่อตัวแปรหรือปัจจัยที่จะศึกษาไว้ในชื่อเรื่องด้วย

                           9.     ชื่อเรื่องต้องสื่อให้ทราบว่าจะศึกษาอะไร ไม่ใช่ระบุผลการศึกษาว่าได้ความรู้อะไรมา              

                          และคำว่า “การศึกษา” ไม่   ควรเป็นส่วนหนึ่งของชื่อ เพราะการวิจัยเป็นการศึกษาอยู่ในตัวแล้ว

                       10. ให้พิจารณาใช้ชื่อเรื่อง (subtitle) เพื่อขยายความให้รู้ถึงความมุ่งหมายของการวิจัยหรือวิธีวิจัยที่ใช้

                       11.   ไม่ควรตั้งชื่อเรื่องในรูปของคำถามหรือคำปฏิเสธ เว้นแต่จะจำเป็นอย่างยิ่ง

                       12.    ชื่อเรื่องต้องสอดคล้องกับสมมุติฐานการวิจัย วัตถุประสงค์ของการวิจัย และคำถามการวิจัย

                       13.    ให้พิจารณาใส่เอกลักษณ์ของการศึกษาไว้ในชื่อเรื่องด้วย

                       14.    ให้หลีกเลี่ยงการตั้งชื่อเรื่องโดยใช้ถ้อยคำที่เลิศลอยสูงส่ง ยากแก่การเข้าใจ เพราะจะทำให้การสื่อ 

                            ความหมายด้องประสิทธิผลลง

                        15.   ควรระบุประชากรที่จะศึกษาไว้ในชื่อเรื่อง

                      16.   การใช้คำว่า “ผล, ผลกระทบ และอิทธิพล” ในชื่อเรื่อง ให้ใช้ด้วยความระมัดระวังอย่างยิ่ง ถ้า    

                              หลีกเลี่ยงได้ให้ หลีกเลี่ยง

                          17.   ควรทำวิจัยในเรื่องที่ตนเองมีความเชี่ยวชาญหรือมีความสามารถ

                          18.    หัวข้อวิจัยต้องสามารถแก้ไขปัญหาหรือตอบโจทย์ให้กับองค์กรได้

   

                          การหาหัวข้อวิจัยจากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

  1. ก่อนที่ผู้ทำวิจัยจะทำการวิจัย ผู้วิจัยอาจจะยังคิดหัวข้องานวิจัยที่ตนเองต้องการจะทำไม่ออก        

                              ผู้วิจัยอาจจะไปศึกษาจากงานวิจัยที่ตนเองสนใจ หรืองานเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง จะช่วยให้       

                             สามารถ หา หัวข้องานวิจัยได้และจะไม่เกิดทำวิจัยซ้ำกับผู้อื่น

  1.  เอกสารงานวิจัยที่นิยมใช้ในการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย เช่น หนังสือหรือตำราเรียน     

         บทความทางวิชาการ รายงานการวิจัย เป็นต้น ซึ่งเป็นเรื่องที่มีผู้ทำวิจัยไว้แล้วและได้ตีพิมพ์    

         เผยแพร่ ออกมา

  1. เอกสารงานวิจัยที่นำมาศึกษานี้ไม่จำเป็นจะต้องมีชื่อเรื่องที่ตรงกันกับเรื่องที่ผู้ทำงานวิจัยสนใจ แต่ 

  จะต้องมีเนื้อหาและผลสรุปเกี่ยวข้องกับงานวิจัยที่สนใจทำ เพื่อเป็นแนวทางในการทำวิจัยต่อไป

  1. การศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องนี้ เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ผู้ทำวิจัยทำวิจัยซ้ำกับผู้อื่น จะเป็นการทำ วิจัยซ้ำซ้อน

                       5.    ช่วยให้ผู้ทำวิจัยได้เห็นปัญหาที่กำลังจะทำวิจัย เพื่อผู้วิจัยจะได้ไม่เสียเวลาทำวิจัย

                       6.    การศึกษาเอกสารอื่นก่อนจะทำให้ผู้วิจัยได้แนวคิด วิธีการ รวมทั้งทฤษฎีต่างๆที่สามารถนำมาใช้    

                              ใน งานวิจัยของตนเองได้

                      7.     เพื่อจะได้รู้ความคิดเห็นทัศนคติและแนวโน้มในปัจจุบันว่าต้องการงานวิจัยแบบไหน เป็น      

                              ประโยชน์  ต่อสังคมส่วนรวมหรือไม่

   

              

                

   

   

   

   

   

  ไฟล์แนบ :: [เอกสารดาวน์โหลด]
  วันที่ลงประกาศ :: 2014-08-26