สำนักประกันคุณภาพ

ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักประกันคุณภาพ


  รายละเอียดของการประกาศ
  หัวข้อประกาศ :: การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยหน้าใหม่ : การตั้งชื่อหัวข้องานวิจัย
  รายละเอียด ::

  บัญชีรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

  หัวข้อการจัดการความรู้  เรื่อง  การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยหน้าใหม่  : การตั้งชื่อหัวข้องานวิจัย

  วันที่ 10 -11 กันยายน   2556

  ณ ห้องสัมมนาใหญ่ ชั้น 4 อาจารเฉลิมพระเกียรติฯ

   

  ลำดับที่

  ชื่อ-นามสกุล

  สาขาวิชา

  กลุ่ม

  1

  รศ.นิทัศน์                    กฤษณจินดา

  สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้า

  กลุ่มที่ 1

  2

  อาจารย์ทวิทย์   วิทย์สหมุนี

  สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้า

  3

  อาจารย์นภดล            ลีลารุ่งโรจน์วิเชียร

  สาขาเทคโนโลยียานยนต์

  4

  อาจารย์ศรายุทธ        โรหิตเสถียร

  สาขาเทคโนโลยียานยนต์

  5

  อาจารย์ศิริเพ็ญ             จันทร์นิยม

  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

  6

  อาจารย์ธฤษณุ              รอดรักษา

  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

  7

  อาจารย์จิตรลดา           ราเหม

  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

  8

  อาจารย์เกรียงศักดิ์       ราชโคตร์

  สำนักสามัญศึกษา

  9

  อาจารย์กัลยาณี           เดชปรีชา

  สำนักสามัญศึกษา

  10

  อาจารย์นพรัตน์   ปานกอง

  สำนักสามัญศึกษา

  11

  อาจารย์กิจสดายุทธ์  สังข์ทอง

  สำนักสามัญศึกษา

  12

  อาจารย์สุทิวัส             เมืองระรื่น

  สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

  13

  อาจารย์สุทธิลักษณ์     ชุนประวัติ

  สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

  14

  อาจารย์ณัฐพงษ์          เหลืองนฤดม

  สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

  15

  อาจารย์ชนิดา    สุวรรณจูฑะ

  สาขาวิชาการบัญชี

  กลุ่มที่ 2

  16

  ดร.ฐกฤต    ปานขลิบ

  สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน

  17

  ดร.พลกฤช    ตันติญานุกูล

  หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

  18

  อาจารย์กฤติเดช         ดวงใจหาญ

  สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน

  19

  อาจารย์ณัฐกฤช         อัสนี

  สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน

  20

  อาจารย์โกศาสตร์      ทวิชศรี

  สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน

  21

  ดร.สุขสกล               วลัญตะกุล

  สาขาการตลาด

  22

  อาจารย์ร.อ ณัฐนันท์  พิมล

  สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์

  23

  อาจารย์ดวงใจ          จันทร์ดาแสง

  สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์

  24

  อาจารย์ศนภสร        รอดสนใจ

  สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์

  25

  อาจารย์อนันต์ชัย      เที่ยงดาห์

  สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์

  26

  อาจารย์จิรวัตน์         กรุณา

  สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์

  27

  อาจารย์สมชาย         น้อยฉ่ำ

  สาขารัฐประศาสนศาสตร์

  กลุ่มที่ 3

   

   

   

   

  28

  อาจารย์กำจัด           ใจตรง

  สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าฯ

  29

  ผศ.ดร.ธรรมรักษ์  เรืองจรัส

  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

  30

  อาจารย์สงกรานต์     ภารกุล

  สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าฯ

  31

  อาจารย์ชัยวัฒน์        ยะปัญญา

  สาขานิเทศศาสตร์สื่อดิจิทัล

  32

  อาจารย์ภาวิต  สุขไทย

  สาขานิเทศศาสตร์สื่อดิจิทัล

  ลำดับที่

  ชื่อ-นามสกุล

  สาขาวิชา

  กลุ่มที่ 3

   

  33

  อาจารย์อมรรัตน์     ชัยเสนหาญ

  สาขานิเทศศาสตร์สื่อดิจิทัล

  34

  อาจารย์ศันสนีย์       วัดเขียว

  สาขานิเทศศาสตร์สื่อดิจิทัล

  35

  ดร. สุรางค์              บุญยะพงศ์ไชย

  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

  36

  อาจารย์อารีย์           แผ้วสกุลพันธ์

  สาขาวิชาการตลาด

  37

  อาจารย์วงศกร        อยู่มาก

  สาขาวิชาการตลาด

  38

  อาจารย์ว่าที่ร.ต สมชาย   เทศปลื้ม

  สาขาการโรงแรม

  39

  อาจารย์นันทชัย  โลหะโรจน์วิเชียร

  สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์

  40

  ผศ.ดร.สุรชัย  เทียนขาว

  หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

  กลุ่มที่ 4

  41

  อาจารย์นิเวศน์   วงศ์สุวรรณ

  สำนักสามัญศึกษา

  42

  อาจารย์ประกาศปาวา   ทองสว่าง

  สาขาวิชาการตลาด

  43

  อาจารย์กัญณัฎฐ์    สุริยันต์

  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

  44

  อาจารย์สุวรรณา  ฤกษะสาร

  สาขาการบัญชี

  45

  อาจารย์อภชญา  พูลสวัสดิ์

  สาขาการโรงแรม

  46

  อาจารย์ว่าที่ รต.โยธิน    เทพบุญ

  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

  47

  อาจารย์ประภาศรี          บิดาศักดิ์

  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

  48

  อาจารย์นันทชัย             สาสดีอ่อง

  สาขาการบัญชี

  49

  อาจารย์วสันต์     กานต์วรรัตน์

  สาขาการโรงแรม

  50

  อาจารย์ณัฐพล             ศิวะพิรุฬห์เทพ

  สาขาการโรงแรม

  51

  อาจารย์อำไพ              บูรกิตติภิญโญ

  สาขาการโรงแรม

  52

  อาจารย์ธิติกร              สุทธิอาภา

  หัวหน้าสาขาวิชาการออกแบบสร้างสรรค์

  53

  อาจารย์วีรเธียร           เขียนมีสุข

  สาขาวิชาการออกแบบสร้างสรรค์

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  ไฟล์แนบ :: [เอกสารดาวน์โหลด]
  วันที่ลงประกาศ :: 2014-08-26