สำนักประกันคุณภาพ

ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักประกันคุณภาพ


  รายละเอียดของการประกาศ
  หัวข้อประกาศ :: โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx)
  รายละเอียด ::

  ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ได้เรียนเชิญ  อาจารย์พรทิพย์  กาญจนนิตย  เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx)  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม  พ.ศ. 2559  โดยมีรายละเอียดดังนี้

  วัตถุประสงค์ของโครงการ

  เพื่อให้ผู้บริหารทุกระดับและผู้รับผิดชอบงานด้านการประกันคุณภาพของคณะ/สาขาวิชาที่เข้ารับการอบรม มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบแนวคิดของเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)

  2  มีคณะ/หน่วยงาน เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาสู่ความเป็นเลิศอย่างน้อย 5 คณะ/หน่วยงาน ที่จะเป็นหน่วยงานนำร่อง เพื่อร่วมกันพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของวิทยาลัย ให้มุ่งสู่ความเป็นเลิศ

  กลุ่มเป้าหมายผู้ร่วมโครงการ

  ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย  ผู้บริหารทุกระดับ และผู้รับผิดชอบงานด้านการประกันคุณภาพฯ  ของคณะ/สาขาวิชา จำนวน  70  คน

  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

  1  ผู้บริหารทุกระดับ และผู้รับผิดชอบงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ/สาขาวิชาที่เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบแนวคิดของเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)

  2     มีคณะ/หน่วยงาน ที่จะเป็นหน่วยงานนำร่อง  อย่างน้อย 5 คณะ/หน่วยงาน เพื่อร่วมกันพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของวิทยาลัยให้มุ่งสู่ความเป็นเลิศ

  ไฟล์แนบ :: [เอกสารดาวน์โหลด]
  วันที่ลงประกาศ :: 2016-06-22